Lược Phủ Bạc Akina


Lược Phủ Bạc Akina

𝗟𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗰𝗵𝗮̉𝗶 𝗽𝗵𝘂̉ 𝗯𝗮̣𝗰 𝗔𝗸𝗶𝗻𝗮 𝗹𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝘁𝗼̂́𝗶 𝘂̛𝘂 𝗰𝗵𝗼 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗰𝗼́ 𝗻𝗼̂̃𝗶 𝗹𝗼 𝘃𝗲̂̀ 𝘁𝗼́𝗰 𝗯𝗮̣𝗰 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝘁𝗲𝗮𝗺 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝘁𝗼́𝗰 đ𝗲̣𝗽 𝗺𝘂̛𝗼̛̣𝘁.